Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale din România, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu susținerea ASSOC și ASSOC Vâlcea, a decis să implementeze prevederile legislației existente privind auditul social. Auditul social este menționat în Legea nr. 292/2011 privind asistența socială.

Auditul social este menționat în legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la Capitolul VII Finanțarea asistenței sociale, secțiunea a 3-a Contractarea serviciilor sociale, art. 142 care precizează:
1) Furnizorii privaţi de servicii sociale, autorităţile contractante, precum şi alte persoane fizice sau juridice care finanţează servicii sociale pot solicita evaluarea independentă a contractelor de finanţare pentru furnizarea serviciilor sociale, prin demararea procedurilor de audit social.

2) Auditul social se realizează de către auditorul social şi are în vedere, în principal, următoarele aspecte:
a) verificarea planurilor şi procedurilor stabilite de furnizorii de servicii sociale pentru serviciile finanţate;
b) evaluarea eficienţei şi eficacităţii serviciilor sociale contractate;
c) verificarea exactităţii informaţiilor utilizate;
d) recomandarea de ameliorări operaţionale.

3) Auditorul social este persoana care are calificarea şi care este mandatat de entităţile prevăzute la alin. (1) pentru a realiza componentele unui audit. Auditorul social nu este învestit cu nicio putere de control sau sancţionare.

4) Activitatea de audit social, precum şi statutul auditorului social se stabilesc prin legea. nr. 292/2011

Auditul social reprezintă activitatea efectuată de auditorii sociali, prin care furnizorii de servicii sociale sunt evaluați în vederea determinării nivelului eficienței și eficacității serviciilor sociale furnizate, respectiv ale activităților desfășurate, a gradului de utilizare eficientă a resursele alocate și a nivelului conduitei profesionale.

Auditul social se efectuează de către auditorii sociali sau de cabinetele de audit social care sunt atestați/autorizate în condițiile legii și care sunt membri ai Camerei Auditorilor Sociali din România

Activități principale:
a) evaluarea serviciilor sociale furnizate, respectiv a activităților desfășurate de instituții publice sau organizații private, în vederea determinării nivelului parametrilor prevăzuți la art. 2;
b) evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor beneficiarilor;
c) interpretarea datelor obținute în urma evaluării și elaborarea de propuneri care să vizeze îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate, respectiv a activităților desfășurate de instituțiile publice sau organizațiile private evaluate;
d) cuantificarea rezultatelor și a efectelor sociale ale unui proiect social sau ale unui program de politici sociale în raport cu scopurile și obiectivele acestor proiecte sau programe;
e) întocmirea de rapoarte solicitate de instanțele de judecată.

Activități secundare:
a) realizeazarea de cursuri și programe de formare profesională în domeniul auditului social;
b) realizarea de studii,cercetări și publicații în domeniul auditului social;
c) elaborarea de metodologii de lucru și instrumente pentru practica auditorilor sociali;
d) elaborarea de programe de formare pentru auditorii sociali.

Activități interzise:
a) Auditorii sociali nu pot efectua activități de inspecție socială, reglementate de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
b) Un auditor social nu poate audita un serviciu social, respectiv o activitate specifică serviciilor sociale dacă are raporturi juridice de muncă sau civile cu furnizorul serviciului social sau cu partenerii acestuia.

Auditorul social își desfășoară activitatea pe baza principiilor independenței profesionale, imparțialității, obiectivității și integrității profesionale. În exercitarea profesiei, acesta este liber de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor prevăzute la art. 17, dar are obligația de a păstra confidențialitatea actului de audit.